• SCHODY PIERWSZEJ POMOCY W NASZEJ SZKOLE

     • W naszej szkole, na schodach, pojawiła się cenna pomoc dydaktyczna dla młodszych i starszych uczniów – naklejki PIERWSZEJ POMOCY.

      Zasady udzielania pierwszej pomocy, mimo swej powszechności, często są zapominane lub stosowane niewłaściwie.

      Wchodząc po schodach, dzieci i młodzież będzie miała okazję na co dzień przypominać sobie, jak postępować w przypadku ratowania życia ludzkiego.

      Serdecznie dziękujemy Fundacji GRAM, KIBICUJĘ, POMAGAM z Knurowa, która przekazała naklejki  naszej placówce.

       

     • Dzieci mają wychodne

     • Nasza szkoła rozpoczyna pilotażowy projekt „Dzieci mają wychodne”, organizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci (https://www.frd.org.pl/).

      Program ten jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju, ma dać szansę dzieciom na rozwój w kontakcie z przyrodą.

      Podstawowym celem jest włączenie do praktyki placówek (przedszkoli i szkół) 3-godzinnych pobytów dzieci w naturze, 1 raz w tygodniu, niezależnie od pogody.

      Więcej informacji o programie: https://www.frd.org.pl/dzieci-maja-wychodne/

       

       

      Nauczycielki klas 1-3, przedszkolnej „zerówki” oraz przedstawiciele rodziców każdej z klas wzięli wczoraj udział w warsztatach w terenie organizowanych przez Fundację Rozwoju Dzieci. Warsztaty to wstęp do programu pilotażowego „Dzieci mają wychodne”, który rozpoczynamy od maja w naszej szkole. Było mnóstwo inspiracji i zabawy. Chcemy być jak najlepiej przygotowani do powrotu dzieci do szkoły.

      Dlaczego przebywanie dzieci w naturze jest takie ważne? Zapraszamy wszystkich do lektury:

      https://www.frd.org.pl/dzieci-maja-wychodne/dlaczego-przebywanie-dzieci-w-naturze-jest-tak-wazne/

     • REKRUTACJA DO KLASY 1 - WOLA PRZYJĘCIA

     •  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika, informuje, że wszystkie złożone wnioski  oraz zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/22 zostały rozpatrzone pozytywnie. 

      Jednocześnie prosimy o potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego w sekretariacie lub do pobrania poniżej , a także w zakładce REKRUTACJA.

       

      informacja(1).pdf

       

      Potwierdzenie_woli_przyjecia_2021(1).doc

       

       

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

      na rok szkolny 2021/2022

       

      Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

       

      I ETAP - wybór oddziałów i szkół od 17 maja do 21 czerwca

      (do godz. 15.00)

      Kandydat zgłasza się do systemu  http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

      Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

      Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

      Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

      Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

      Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza itd.

      Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

      Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

      Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

      Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

      Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

       

      II ETAP - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 21 czerwca (do godz. 15.00)

      Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

       

      Na stronie internetowej naboru znajdzie się informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

       

      IIa ETAP - składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych do dnia 31 maja (do godz. 15.00)

      Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 31 maja i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie (od 1 czerwca do 14 czerwca)

       

      III ETAP - Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca do 14 lipca (do godz. 15.00)

      Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia zgodne z wpisami na świadectwie. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

       

      W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

       

      IV ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca

       

      V ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki od 23 do 30 lipca (do godz. 15.00)

      Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

       

      2 sierpnia nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, także na stronach internetowych szkół.

       

      Od 3 do 5 sierpnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Oferta nie będzie już taka bogata, gdyż wszystkie popularne szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze…

     • #SkarpetkoweWyzwanie

     • #Skarpetkowe wyzwanie odbywa się co roku 21 marca z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.

      Tego dnia zaklłda sie dwie rożne skarpetki.

      Nasza szkoła tez przyłącza się do tej akcji.

     • Tydzień świadomości o depresji

     •  

      Szanowni Państwo,

       

      23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją – jest to dzień, w którym głośno mówi się o chorobie, która w dobie pandemii rozwija się w zastraszającym tempie.

       

      Po raz pierwszy w Mikołowie Pani Katarzyna Syryjczyk-Słomska- Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

        zainicjowała  kampanię pod hasłem STOP DEPRESJI, do której włączenia się serdecznie Państwa zachęcamy.      Jej celem jest zwrócenie uwagi na depresję jako chorobę, która dotyka osoby w każdym wieku, niezależnie od płci.

      Link do stron fundacji, gdzie znaleźć można fachowe informacje dotyczące depresji

       

      2.     STOP DEPRESJI: Strona główna - Antydepresyjny Telefon Zaufania (stopdepresji.pl)

       

      3.     Depresja osób starszych Srebrny odcień depresji - Antydepresyjny Telefon Zaufania (stopdepresji.pl)

       

      4.     Nastoletnia depresja - strona forumprzeciwdepresji.pl : Strefa Rodzica | Forum Przeciw Depresji      Wszystkie informacje umieszone będą również na stronie:

       

      (1) Katarzyna Syryjczyk-Słomska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie | Facebook


      Mogą Państwo zasięgnąć fachowej porady specjalistów:


      TELEFONY:

       

      -  Gminny Telefon Zaufania:

       

                      530 461 446

       

      Dyżur psychologa od poniedziałku do piątku

       

      w godzinach 17.00 - 19.00

       

      -  specjalny dyżur psychologa w ramach mikołowskiej kampanii STOP DEPRESJI:

       

                        25.lutego od godz.8.00 -15.00

       

                        11.marca od godz.8.00 -15.00

       

      psycholog Aleksandra Jaszczyk tel. 728 831 076

       

      -  Dyżur psychologa w ramach akcji Mikołowskich Seniorów ”Nie jesteś sam”

       

      psycholog Bernadeta Szymik-Kozaczko 782 555 223

       

      -  Ogólnopolski Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01


       

       

     • Żywe obrazy- projekt, który powstał na zdalnych lekcjach plastyki

     • Zadanie polega na rekonstrukcji dzieł malarstwa przedstawiającychpostawą, ubiorem, mimiką daną scenę z autentycznych obrazów.Okazuje się, że zabawa w „żywe obrazy” jest dość stara, bo sięga końcaXVIII wieku. Początkowo była to salonowa zabawa, która mogła urozmaicićbal kostiumowy czy rozproszyć nudę w zimowy wieczór. Potem, w kolejnymstuleciu zyskała szerszą popularność, gdy trafiła na deski teatrów (jakoefektowne zakończenie spektaklu). „Żywe obrazy” uświetniały także paradyi festyny, dziś ta teatralna forma jest wyrazem zamiłowania do sztukioraz poczucia humoru.Oto przykłady żywych obrazów, które wykonali uczniowie klas siódmych.

     • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

     • Drodzy Rodzice!

      Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022

      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

       

      Terminy składania dokumentów: 15 lutego 2021 r. – 02 marca 2021 r.

       

      Na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

      2014 - Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie.

      2013 - Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie.

      2015 - Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne.

       

      Zapisy dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022

       

      Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie , w obwodzie której mieszka, należy w terminie od 15 lutego do 02 marca 2021 r.:

      • wypełnić formularze poniżej
      • złożyć  w szkole w sekretariacie – ul. Szkolna 1, 43-196 Mikołów,
      • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 im. Józefa Janika ,ul. Szkolna 1, 43-196 Mikołów,
      • lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp12.mikolow.eu

       

      dokumenty do pobrania:

      1. zgłoszenie dziecka w obwodzie szkoły
      2. ankieta personalna

       

      DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYJMUJE SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY.

      DZIECKO NIE MUSI SPEŁNIAĆ ŻADNYCH KRYTERIÓW, DO SZKOŁY OBWODOWEJ BĘDZIE PRZYJĘTE Z URZĘDU.

       

      Obwód Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie:

       

      Ulice Mikołowa stanowiące granice obwodu szkoły:

      ul. Akacjowa - cała

      ul. Cedrowa - cała

      ul. Chudowska - cała

      ul. Cyprysów - cała

      ul. Dworcowa - cała

      ul. Dworska - cała

      ul. ks. Franciszka Górka - cała

      ul. Hutnicza - cała

      ul. Kalinowa - cała

      ul. Wojciecha Korfantego - cała

      ul. Marzankowice - cała

      os. Michalskie Doły - cała

      ul. Myśliwska - cała

      ul. Nomiarki - cała

      ul. Olchowa - cała

      ul. Radosna - cała

      ul. Sosnowa - cała

      ul. Sośnia Góra - cała

      ul. Spółdzielcza - cała

      ul. Ludwika Spyry - cała

      ul. Starych Młynów - cała

      ul. Szkolna - cała

      ul. Konstantego Wolnego - cała

      ul. Zbożowa - cała

       

       

       

      REKRUTACJA DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY:

       

      Informujemy, że rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpocznie się zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21

       

      REKRUTACJA DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 ODBĘDZIE SIĘ OD 08.03 DO 15.03.2021 R

       

      Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie , mieszkające poza obwodem szkoły , należy w terminie od 08 marca do 15 marca 2021 r.:

      • wypełnić formularze poniżej
      • złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły – ul. Szkolna 1, 43-196 Mikołów,
      • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 im. Józefa Janika ,ul. Szkolna 1, 43-196 Mikołów,
      • lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp12.mikolow.eu

       

      dokumenty do pobrania:

      1. zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły
      2. ankieta personalna
      3. zarządzenie Burmistrza Mikołowa

       Zgloszenie_dziecka_w_obwodzie_SP_12(3).doc

      Zgloszenie_dziecka_spoza_obwodu_SP_12.doc

      ankieta_personalna(1).docZgloszenie_dziecka_w_obwodzie_SP_12(2).doc

      informacja_-_rekrutacja.doc​​​​​​​

      zarzadzenie_Burmistrza_-_rekrutacja_.jpg

      zarzadzenie_Burmistrza_-_rekrutacja.pdf


     • Program CYBER-MIL z klasą.

     • Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!

      To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu cyberbepieczeństwa? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły.

      Mowa o „Programie CYBER.MIL z klasą”.  Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.  Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.

      Oferta dla najlepszych

      Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Aby zakwalifikować się  do Projektu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

      Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych.  Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości.Wreszcie: kto nie chciałby być wśród najlepszych? Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski.

      Trzy lata specjalistycznej edukacji

      „CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły   (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

      W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

      Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych.    Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni  oraz Wojskowa Akademia Techniczna.      Pokaźne wsparcie z budżetu

      Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację.

      Drzwi do kariery

      Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk    w jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka. To oferta dla was idealna! A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie  już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć. Dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni nie jest  już wyzwanie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie rosnąć. Również na rynku cywilnym potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie: przecież trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które działa w oparciu o system informatyczny i nie chce chronić wysiłku swoich pracowników czy danych klientów. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje.

      Lista szkół zakwalifikowanych do programu oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/ Sprawdź, która z nich jest najbliżej Ciebie. O zasadach rekrutacji, formalnościach, jakie musisz spełnić, aby zostać uczniem CYBER.MIL z klasą, dowiesz się z komunikatów na stronie internetowej wybranej przez siebie szkoły  lub telefonicznie.

     • Radosny powrót do szkoły klas I-III

     •  

      Mimo,że śnieg pojawił się tylko na moment, udało nam się wykorzystać tą chwilę i pozjeżdżać na sankach, a także  ulepić bałwany.

      Radości, kolizji i zachwytów nie dało się zliczyć. Rumianych policzków od mrozu też:)

     • Karmniki w 3b

     • Jeszcze przed zdalnym nauczaniem, klasa 3b, miała okazję zrobić własne karmniki. W pocie czoła zbijała domki dla ptaków, mimo, że czasem bolały już ręce.  Siedem karmnikow rozdano w odpowiedzialne ręce,  dzięki czemu ptaki w Bujakowie nie będą tej zimy glodować!

     • Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

     •  

       

      Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci
      w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

      Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

      Aby móc ubiegać się o pomoc:

      • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
      • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

      Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

      Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

      Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

      Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

      Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

       

     • Zabawa świąteczna

     • Samorząd uczniowski zaprosił was do przedświątecznej zabawy. Zadaniem było ułożenie świątecznego wyrazu. Dotarły do nas prace Oli Kopel z kl.6b oraz Filipa Polniaka z kl 1 

      Po powrocie do szkoły czekają na nich nagrody za kreatywnośc:) 

     • Ogólnopolski konkurs dla uczniów

     •  

      Drodzy Uczniowie zapraszamy Was do udziału w ogólnopolskim konkursie:

      "Ignacy Jan Paderewski - pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury"

       

      Więcej informacji o konkursie znajdziecie w zakładce

       

      UCZNIOWIE- ogólnopolski konkurs