• Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie

    Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    Wyłączenia

    • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Wandzel.
    • E-mail: sekretariat@sp12.mikolow.eu
    • Telefon: 322355597

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie
    • Adres: Ul. Szkolna 1
     43-196 Mikołów
    • E-mail: sekretariat@sp12.mikolow.eu
    • Telefon: 322355597

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto posiadamy jeszcze wejścia od strony boisk i podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów.

    Budynek szkoły posiada parter i jedno piętro, na każdym poziomie znajdują się korytarze prowadzące do sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych (sekretariat, pokój nauczycielski, pokój dyrektora). Przy głównym wejściu znajduje się wiatrołap. Na parterze zlokalizowana jest świetlica oraz stołówka szkolna. Na przeciwko wejścia głównego zjadują się schody prowadzące na piętro szkoły. Schody znajdują się również w tylnej części szkoły. Budynek nie posiada wind.

    3. Parking Szkoły Podstawowej nr 12 znajduje się z tyłu budynku z wjazdem od strony głównej przy ul. Szkolnej.

    4. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    5. W Szkole Podstawowej nr 12 w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych.

    6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    7. W Szkole Podstawowej nr 12 nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.