• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie
    zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów Publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie].

    Data publikacji strony internetowej: 2019-10-25.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-25.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Urantówka, sekretariat@sp12.mikolow.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/2355597. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto posiadamy jeszcze wejścia od strony boisk i podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów.

    Budynek szkoły posiada parter i jedno piętro, na każdym poziomie znajdują się korytarze prowadzące do sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych (sekretariat, pokój nauczycielski, pokój dyrektora). Przy głównym wejściu znajduje się wiatrołap. Na parterze zlokalizowana jest świetlica oraz stołówka szkolna. Na przeciwko wejścia głównego zjadują się schody prowadzące na piętro szkoły. Schody znajdują się również w tylnej części szkoły. Budynek nie posiada wind.

    3. Parking Szkoły Podstawowej nr 12 znajduje się z tyłu budynku z wjazdem od strony głównej przy ul. Szkolnej.

    4. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    5. W Szkole Podstawowej nr 12 w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych.

    6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    7. W Szkole Podstawowej nr 12 nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

     

    Aplikacje mobilne

    Brak

     

    https://sp12mikolow.bip.net.pl/?p=dostepnosc

    Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów Publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie].

    Data publikacji strony internetowej: 2019-10-25.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-25.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Urantówka, sekretariat@sp12.mikolow.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/2355597. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto posiadamy jeszcze wejścia od strony boisk i podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów.

    Budynek szkoły posiada parter i jedno piętro, na każdym poziomie znajdują się korytarze prowadzące do sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych (sekretariat, pokój nauczycielski, pokój dyrektora). Przy głównym wejściu znajduje się wiatrołap. Na parterze zlokalizowana jest świetlica oraz stołówka szkolna. Na przeciwko wejścia głównego zjadują się schody prowadzące na piętro szkoły. Schody znajdują się również w tylnej części szkoły. Budynek nie posiada wind.

    3. Parking Szkoły Podstawowej nr 12 znajduje się z tyłu budynku z wjazdem od strony głównej przy ul. Szkolnej.

    4. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    5. W Szkole Podstawowej nr 12 w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych.

    6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    7. W Szkole Podstawowej nr 12 nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

     

    Aplikacje mobilne

    Brak

     

    https://sp12mikolow.bip.net.pl/?p=dostepnosc